Brauciens Image

Brauciens

Brauciens

Apskaidrots

Lūkas evaņģēlijs 9:28-36

Galvenā vēsts, ko Jēzus sludināja, bija vienkārša un skaidra: “Dieva valstība ir klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam!” (Marka ev. 1:15) Valstība ir vieta, kur valda ķēniņš, un, kad Jēzus runāja par “Dieva valstību,” Viņš runāja par svētību tādai dzīvei, kurā valda Dievs.

Tie, kuru dzīvēs valda Dievs, pieder Viņa valstībai; un Jēzus skaidri norādīja, ka šī privilēģija ir pieejama ikvienam. Vienīgais noteikums, lai iekļūtu Dieva valstībā, ir nožēlot grēkus un ticēt labajai vēstij – evaņģēlijam. Neviens nevar baudīt valstības labumus, ja tas nepakļaujas Ķēniņam.

Apustuļu ticība.  

Jēzus aicināja daudz cilvēku sekot Viņam, bet Viņš izvēlējās divpadsmit, lai tie būtu Viņa apustuļi. Viņu īpašā loma bija būt kopā ar Jēzu, sludināt un izdzīt ļaunos garus. (Marka ev. 3:14-15) Viņiem bija tā priekšrocība redzēt Jēzus darītos brīnumus un pierakstīt to, ko Viņš teica un darīja.

Viņiem ceļojot kopā ar Jēzu, Viņš mācīja tiem paklausīt Dievam, mīlēt vienam otru un dzīvot ticīgu dzīvi pakļāvībā Dievam.

Kad Jēzus bija viens ar mācekļiem, Viņš vaicāja tiem: “Ko jūs sakāt – kas es esmu?” (Mateja ev. 16:15) Pēteris panācās uz priekšu un teica visu vārdā: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” (Mateja ev. 16:16) Pavadījuši trīs gadus kopā ar Jēzu, mācekļi bija pārliecināti, ka Viņš bija Tas Apsolītais, uz kuru bija norādījusi visa Vecā Derība.

Jēzus izvēlējās tajā brīdī atklāt mācekļiem, kas Viņu sagaidīja nākotnē: “Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš, jātiek vecajo un virspriesteru, un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšāmcelties.” (Lūkas ev. 9:22)

Jēzus zināja, kas Viņam stāvēja priekšā. Viņš nebija pārsteigts par tām ciešanām, kādas Viņam bija pie krusta. Viņš tām bija sagatavojies. Viņš bija nācis, lai ”atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem” (Marka ev. 10:45), un Viņš gāja uz Jeruzālemi, lai izpildītu šo nolūku.

Mirklīgs skatiens nākotnē.

Apmēram nedēļu vēlāk Jēzus ņēma trīs no saviem mācekļiem uz lūgšanu retrītu. Viņi kopā kāpa kalnāun, kad viņi nonāca tā virsotnē, Jēzus dāvāja Pēterim, Jēkabam un Jānim mirklīgu ieskatu nākotnē. Jēzum lūdzot “Viņa vaigs mainījās un Viņa drēbes tapa mirdzoši baltas.” (Lūkas ev. 9:29)

No Jēzus plūda satriecošs mirdzums, un ir skaidrs, ka šiem trim mācekļiem pietrūka vārdu, lai aprakstītu, kā Viņš izskatījās. Marks pierakstīja, kā Pēteris to atsauca atmiņā, ka Jēzus drēbes izskatījās “mirdzoši baltas, kā neviens balinātājs uz zemes nespēj balināt.” (Marka ev. 9:3)

Mēs šo notikumu saucam par Apskaidrošanu (angliski – Transfiguration, tulkot. piez.). Jēzus parādīja saviem mācekļiem to godību, kādā Viņš nāks pēc savas nāves un augšāmcelšanās. Mācekļiem vajadzēja to redzēt. Pēc nedaudz dienām viņi redzēs Jēzus seju sasistu, zilumainu, ar pletni šaustītu un sadauzītu. Viņš būs tā izkropļots, ka būs gandrīz neiespējami Viņu atpazīt. (Jesajas grām. 52:14)

Viņam galvā būs uzspiests ērkšķu vainags. Un, pēc sešu stundu karāšanās pie krusta, gaisma Viņa sejā izzudīs, un Viņa acis aptumšos nāve. Mācekļiem bija nepieciešams zināt, ka tās nebūs beigas, tādēļ Jēzus viņiem atklāja mirklīgu ieskatu tajā godībā, kas atrodas krusta viņā pusē.

Divi vīri, Mozus un Ēlija, parādījās kopā ar Jēzu. Tie dalījās tajā godībā, kas plūda no Viņa. Tas droši vien ļoti pārsteidza mācekļus. Bija pagājis tūkstoš piecsimt gadu kopš Mozus nāves un apmēram septiņsimt kopš Ēlijas, bet te viņi bija, dalīdamies ar Jēzu Viņa godības pilnajā spožumā.

Mācekļi tobrīd nespēja to visu nemaz aptvert, bet tas bija skaidrs norādījums uz to, ka nāve nebūs ne Jēzus, ne Viņa ļaužu gals. Viņiem priekšā stāv vēl milzīga godība.

Satriecošais padebesis. 

Bet visdramatiskākais moments visā šajā notikumā vēl tikai sekoja. Mācekļiem sarunājoties ar Jēzu, viņus apņēma padebesis. Viņi tūlīt atskārta, kas norisinājās. Kad Dievs deva Mozum Desmit Baušļus uz Sinaja kalna, Viņa klātbūtne bija nonākusi uz to padebesī. Tāds pats Dieva klātbūtnes padebesis tika piepildījis templi Sālamana dienās. Un tagad Dieva klātbūtnes padebesis nāca pie viņiem. Mācekļi bija pārbijušies un nokrita pie zemes, līdz Jēzus tos piecēla. (Mateja ev. 17:6-7)

Kad Dievs nonāca satikties ar Mozu uz Sinaja kalna, Viņš runāja dzirdamā balsī. Un arī tagad Dieva balss bija dzirdama: “Šis ir Mans Dēls, Mans izredzētais, to klausait!” (Lūkas ev. 9:35)

Skats no trešā kalna. 

Mācekļi nebūtu varējuši saņemt labāku attaisnojumu savai ticībai uz Kungu Jēzu Kristu. Viņi bija redzējuši, kā Jēzum atkārtoti pretojās cilvēki, kuri sevi uzskatīja par ekspertiem Mozus bauslībā. Bet tagad viņi savām acīm bija redzējuši Mozu pašu parādāmies kā liecinieku tām lietām, uz kurām Jēzus pretendēja.

Vēl vairāk, Dievs Tēvs pats tika runājis dzirdamā balsī, apstiprinādams, ka Jēzus patiešām ir Viņa Dēls un pavēlēdams mācekļiem klausīt Viņu. Daži uzskatīja Jēzu par lielisku mācītāju, brīnumu darītāju vai pravieti. Citi noraidīja Viņu kā dēmonu apsēstu. Bet Dievs Tēvs Viņu apstiprināja par Savu Dēlu.

Vēlāk apustulis Jānis rakstīja šos vārdus par Jēzu: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības.” (Jāņa ev. 1:14)

Šī apskaidrošanas godība sagatavoja Jēzu un mācekļus tam, kas viņiem stāvēja priekšā Jeruzālemē. Stāsts par to mūs ved nākošajā tumšajā ielejā.

Lūkas evaņģēlijs 9:28-36

28 Un notika kādas astoņas dienas pēc šīm runām, ka Viņš ņēma pie Sevis Pēteri, Jāni un Jēkabu un uzkāpa uz kalna Dievu lūgt. 29 Un, Viņam lūdzot, Viņa vaigs dabūja citu izskatu un Viņa drēbes kļuva spoži baltas. 30 Un, lūk, divi vīri sarunājās ar Viņu, tie bija Mozus un Ēlija. 31 Tie parādījās debess spožumā un runāja par Viņa galu, kas to sagaidīja Jeruzālemē. 32 Bet Pēteris un viņa biedri bija miega pilni, un uzmodušies tie redzēja Viņa spožumu un divi vīrus pie Viņa stāvam. 33 Kad nu tie taisījās atstāt Viņu, tad Pēteris sacīja uz Jēzu: “Meistar, šeit mums ir labi, taisīsim trīs teltis, vienu Tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam,” – un viņš nezināja, ko viņš runāja.

34 Un, viņam vēl tā runājot, parādījās padebesis un viņus apēnoja. Bet viņi bijās, kad padebesis viņus apklāja. 35 Un no padebeša nāca balss, sacīdama: “Šis ir Mans Dēls, Mans izredzētais, to klausait!” 36 Un, kad balss atskanēja, tad Jēzus bija viens pats. Bet viņi klusēja un tanīs dienās nesacīja nevienam nekā par to, ko bija redzējuši.

Izmanto šos jautājumus, lai ļautu Dieva Vārdam dziļāk uzrunāt Tevi. Pārrunā tos ar kādu vai izmanto tos dziļākām pārdomām vienatnē.

1Kādā ziņā Jēzus ir līdzīgs mums? Kādā ziņā Viņš atšķiras no jebkura cilvēka, kurš jebkad ir dzīvojis?
Next Session

Details

SCRIPTURE Lūkas evaņģēlijs 9:28-36

Take the First Step to Open Your Bible

Join 35,000+ people who get ‘Open Today’. Every Wednesday you’ll get resources designed to inspire, encourage, and challenge you in opening your Bible.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.