Brauciens Image

Brauciens

Brauciens

Dzīvība

Vēstule Kolosiešiem 3:1-17

Kad cilvēks nāk pie ticības Jēzum Kristum, Dieva dzīvība ienāk viņa vai viņas dvēselē caur Svētā Gara spēku. Bez tā kristīgā dzīve nebūtu iespējama. Kaut kur nespēka, konfliktu un ciešanu ielejā Tu jau būtu nomākts un satriekts.

Pāvils to īpaši uzsvēra, rakstīdams kristiešiem, kas dzīvoja Kolosā. Viņus bija ietekmējuši mācītāji, kuri tik ļoti uzsvēra likumus un pašdisciplīnu, ka tie atstāja novārtā un aizmirsa par jauno dzīvību, ko Dievs dāvā katram cilvēkam, kad tas nāk pie ticības Kristum.

Tavs vecais cilvēks 

Kad Tu nāci pie ticības Jēzum, Tavs vecais cilvēks pārstāja eksistēt: “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. (2. Korintiešiem 5:17) Vēl tiešāk izsakoties, Pāvils rakstīja: “Tu nomiri.” (Kolosiešiem 3:3)

Tā ir laba vēsts, un tai būtu jānāk kā lielam atvieglojumam. Bībele mums skaidri norāda, ka tas cilvēks, kas Tu biji pirms Tu nāci pie ticības Kristum, bija atsvešināts no Dieva un pilnīgi nespējīgs pārvarēt grēka spēku pār sevi. (Efeziešiem 2:3, 4:18) Tas cilvēks bija tumsībā, nolemts Dieva galējam sodam.

Bet, kad Tu nāci pie ticības Jēzum, tas cilvēks nomira. Pāvils teica: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es…” (Galatiešiem 2:20) Kad Tu nāci pie ticības Jēzum, tas cilvēks, kas bija nolemts Dieva sodam, pārstāja eksistēt.

Tavs jaunais, augšāmceltais cilvēks 

Dievs Tevi ir darījis par jaunu cilvēku un dāvājis Tev jaunu identitāti Jēzū Kristū. Tu esi jauns radījums. (2. Korintiešiem 5:17) “[Tu] es(i) augšāmcelt(s) līdz ar Kristu.” (Kolosiešiem 3:1) Kristus dzīvo Tevī. (Galatiešiem 2:20)

Ir liela atšķirība starp cāli, kurš ir uzzīmēts uz olas, un cāli, kurš ir izšķīlies no olas. Uzzīmētais cālis ir mākslīgs. Tas ir apmāns. Izšķīlušais cālis ir dzīvs. Tas spēj kustēties un funkcionēt.

Kad Tu nāci pie ticības Jēzum, Svētais Gars ienāca Tavā dzīvē. Dievs padarīja Tevi dzīvu un atsaucīgu uz Viņu. Tu esi jauns cilvēks. Dieva spēks darbojas Tevī, darīdams Tevi spējīgu dzīvot kristīgo dzīvi.

Tas cilvēks, kāds Tu būsi 

Tava jaunā dzīve ir iesākusies, bet tā vēl nav pabeigta. “Jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā.” (Kolosiešiem 3:3) “Vēl nav atklājies, kas [Tu] būs(i).” (Jāņa 1. vēstule 3:2) Ziemā koks izskatās kails, bet, kad pienāk pavasaris, tā dzīvība izlaužas brīnišķīgā skaistuma izpausmē. Tas ir tas pats koks, bet tas izskatās pavisam citādāk.

Tāpat tas būs ar ikvienu kristieti. Dieva dzīvība ir Tevī, bet tās godība ir apslēpta līdz tam laikam, kad Jēzus atkal atgriezīsies. Pašlaik ir ziema, bet pavasaris nāk. Kad parādīsies Kristus, “jūs atspīdēsit līdz ar Viņu.” (Kolosiešiem 3:4) Viens no lielajiem priekiem debesīs būs ieraudzīt un apbrīnot, ko Dievs ir paveicis katra ticīgā dzīvē.

Neklausies Fredī 

Šis atdzimšanas brīnums dara jauno dzīvi iespējamu.

“Ja nu jūs esat augšāmcelti līdz ar Kristu,” saka Pāvils, “tiecieties pēc tā, kas augšā.” (Kolosiešiem 3:1, jaunais tulkoj.) Tev ir spēks “iestādīt” savas sirds dominējošās pieķeršanās un emocijas. Tu vari izvēlēties, ko Tu visvairāk mīlēsi.

Agrāk Tevi vadīja sirds un prāta impulsi, kas bija ārpus Tavas kontroles. Bet tagad Tu esi jauns cilvēks. Dievs ir dāvājis Tev iespēju valdīt pār savu sirdi un prātu, un Tev paies laiks, kamēr Tu pie tā pieradīsi.

Iztēlojies, ka Tu esi strādājis pie viena un tā paša priekšnieka trīsdesmit gadu. Sauksim viņu par Fredi. Katru rītu, kad Tu aizej uz darbu, Tu piesakies pie Freda, un viņš Tev norāda, ko viņš vēlas, lai Tu dari.

Tad kādu dienu Tevi vēlas redzēt uzņēmuma īpašnieks. Viņš paziņo, ka viņš plāno kaut ko lielu priekš Tevis. Sākot ar pirmdienu Tev būs jauns birojs un jauns amats.

Kad Tu ierodies pirmo dienu savā jaunajā amatā, Tu aptver, ka Tev vairs nav jāļauj Fredim diktēt, ko Tu lai dari. Vēl vairāk  – Tu aptver, ka no šī brīža Fredim būs jādara tas, ko Tu uzdosi viņam. Ņemot vērā trīsdesmit gadu ieradumu, nebūs viegli pierast pie jaunās kārtības!

Nākošajos mēnešos visticamāk notiks divas lietas. Pirmkārt, Fredis turpinās norādīt, kas Tev jādara. Viņš vienmēr uzskatīs sevi par Tavu priekšnieku, lai gan tagad viņš vairs tas nav. Otrkārt, Tava dabīgā reakcija būs klausīt Fredim un darīt to, ko viņš Tev liek. Tu tik ilgi esi uzskatījis Fredi par savu priekšnieku, ka ir grūti atmest šo ieradumu.

Pēc sešām nedēļām jaunajā amatā uzņēmuma īpašnieks atkal vēlas Tevi redzēt. “Ir kāda problēma, kas mums jāpārrunā,” viņš saka. “Tu pārāk daudz klausies Fredī. Ja mēs butu vēlējušies, lai viņš ir priekšnieks, mēs šo amatu būtu devuši viņam. Bet mēs to iedevām Tev.”

“Tev jāpielāgojas jaunajai situācijai,” viņš turpina. “Fredis vienmēr dos Tev ierosinājumus, bet tas nav Tavs pienākums tos izpildīt. Mēs esam devuši rīcības spēju Tev. Iemācies to pielietot. No šī brīža Fredim jādara tas, ko Tu viņam liec.”

Dievs Tevi ir nostādījis jaunā rīcības spēju pozīcijā – valdīt pār Tavas sirds un prāta impulsiem (dziņām). Agrāk Tu juties spiests paklausīt tiem un darīt to, ko tie Tev lika. Bet tagad Tava pozīcija ir tāda, ka Tu pats vari virzīt savu sirdi un prātu. Apzināties vien, ka Tev ir spēks un vara to darīt, jau ir puse no paveicamā.

Skats no ceturtā kalna 

Ja Tu vēlies dzīvot ražīgu un efektīvu kristīgo dzīvi, Tev jāaptver un jāsaprot Tava jaunā identitāte. Tas cilvēks, kas Tu biji agrāk, ir pārstājis eksistēt. Tu esi jauns radījums Jēzū Kristū. Dievs Tevi ir nostādījis jaunā rīcības spēju pozīcijā. Grēks vienmēr būs Tavs ienaidnieks, bet tas vairs nav Tavs kungs. (Romiešiem 6:14)

Kad parādīsies Kristus, tad Tu parādīsies kopā ar Viņu godībā. Bet, pirms mēs nonākam godībā, mums ir vēl viena ieleja, kurai jāiet cauri.

Vēstule Kolosiešiem 3:1-17

Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu.

Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. 10 Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla. 11 Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos – Kristus.

12 Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, 13 ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. 14 Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.

15 Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa; esiet pateicīgi! 16 Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam! 17 Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.

Izmanto šos jautājumus, lai ļautu Dieva Vārdam dziļāk ietekmēt Tevi. Pārrunā tos ar kādu vai izmanto tos dziļākām pārdomām vienatnē.

1Ja kas ir Kristū, viņš vai viņa ir jauns radījums. Vai Tu tici, ka esi Kristū? Ja Tu esi, kā Tu atšķiries no tā cilvēka, kāds Tu būtu bijis bez Kristus? Ja nē, kā Tu domā, kādā ziņā Tu būtu citādāks, ja būtu Kristū?
Next Session

Details

SCRIPTURE Vēstule Kolosiešiem 3:1-17

Take the First Step to Open Your Bible

Join 35,000+ people who get ‘Open Today’. Every Wednesday you’ll get resources designed to inspire, encourage, and challenge you in opening your Bible.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.