Brauciens Image

Brauciens

Brauciens

Godība

Jāņa Atklāsmes grāmata 22:1-21

Kad apustulis Jānis bija ieslodzījumā Patmas salā, Dievs dāvāja viņam nākotnes redzējumu (vīziju), ko Jānis pierakstīja Atklāsmes grāmatā.

Jāņa redzējums palīdz mums ieskatīties tajā, kā beigsies pasaules vēsture un sāksies mūžība. Tajā ir daudz brīnišķīgu simbolu, kas palīdz mums uztvert lietas, kas citādi būtu ārpus mūsu saprašanas spējām.

Jānis redzēja to ļaunumu, kuram tiks dota vaļa pasaulē, īpaši jau pēdējās dienās. Viņš redzēja Kristus ļaužu prieku, kad viņi tiks paņemti prom no šīs pasaules ciešanām un uzņemti Kristus klātbūtnē. Un viņš redzēja Kristus galīgo uzvaru, kad ļaunums tiks iznīcināts uz visiem laikiem.

Jaunas debesis un jauna zeme 

“Tad,” Jānis rakstīja, “es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas.” (Atklāsmes grām. 21:1)

Mēs varam aptvert, kādēļ Dievs radīs jaunu zemi, bet kādēļ Viņš lai radītu jaunas debesis?

Pirms radās sacelšanās (pretestība) uz zemes, tā vispirms radās debesīs. Sātans vēlējās uzkāpt Dieva tronī, un tādēļ viņš tika padzīts. Gan uz zemes, gan debesīs pastāvēja ļaunuma iespējamība.

Bet tagad Jānis redzēja, ka ienaidnieks būs nolemts iznīcināšanai uz visiem laikiem un ka Dievs veidos jaunās debesis tā, ka tur ne tikai nebūs ļaunuma klātbūtnes, bet arī, ka nepastāvēs pat ļaunuma iespējamība.

Tad Jānis raksta, ka viņš redzēja “jaunu zemi.” Kristum ticīgā galamērķis nav sapņaina eksistence iedomātā pasaulē. Dievs pārveidos, pārradīs, papildinās un atjaunos šo planētu: “Arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības.” (Romiešiem 8:21)

Šajā stāsta posmā cilvēces vēsture, kādu mēs to pazīstam, ir beigusies. Londona, Čikāga, Jeruzāleme, Kairo, Beižinga un Maskava visas ir prom! Zeme ir noslaucīta tukša Dieva dusmības karstumā. (Pētera 2. vēst. 3:10; Vēst. Ebrejiem 1:10-12)

Jānis ieraudzīja jaunu pilsētu nākam lejā no debesīm. Viņš tūlīt atpazina tās siluetu: Jeruzāleme! Tā viņam bija nepārprotami pazīstama. (Atklāsmes grām. 21:2)

Pilsētas mērīšana 

Jeruzālemei ir liela nozīme Bībeles stāstā. Tā bija vieta, kur Dievs nonāca satikties ar saviem ļaudīm, kad Viņa klātbūtnes mākonis piepildīja templi.

Jaunā pilsēta ir apbrīnojami plaša. Tā ir izvietota kā kvadrāts, un tās platība ir 12000 stadijas – 1400 jūdzes (tas ir apmēram 2240 kvadrātkilometri – tulkot. piez.)! (Atklāsmes grām. 21:16) Tā platība, ko pilsēta aizņems, būtu apmēram trīs ceturtdaļas no Amerikas Savienoto Valstu platības jeb piecreiz lielāka par Lielbritāniju.

Jānis jau bija ievērojis, ka milzīgais Dieva ļaužu pūlis bija lielāks nekā jebkurš varētu tos saskaitīt. Tagad Dievs darīja zināmu, ka Viņam ir sagatavota vieta ikvienam no tiem.

Pilsētas izmēri ir doti trijās dimensijās. “Tās garums, platums un augstums bija vienādi.” (Atklāsmes grām. 21:16) Citiem vārdiem, tā ir ideāls kubs.

Jānis tūlīt būtu aptvēris tā nozīmi. Vissvētākā vieta templī, kur Dievs satikās ar saviem ļaudīm, arī bija kubs: trīsdesmit pēdu gara, trīsdesmit pēdu plata un trīsdesmit pēdu augsta. (1. Ķēniņu grām 6:20; citos angļu valodas un visos latviešu tulkojumos ir minētas divdesmit pēdas – tulkot. piez.)

Vecajā pilsētā bija svētā vieta, kur nonāca Dieva klātbūtne. Jaunā pilsēta visa ir svētā vieta, kur Dieva klātbūtne paliks vienmēr. Vecajā Jeruzālemē ar Viņa godību bija pildīta viena istaba. Jaunajā Jeruzālemē visa pilsēta būs pildīta ar Viņa godību, un milzīgs daudzums vīriešu un sieviešu dzīvos Dieva klātbūtnē mūžīgi.

Paradīze atjaunota 

Šajā brīdī vīzijā Jānis ir uzaicināts ieiet pilsētā. Kad viņš ieiet, neapšaubāmi viņam par lielu izbrīnu, viņš ierauga dārzu! (Atklāsmes grām. 22:1-2)

Bībeles stāsts iesākās dārzā, un tagad, Bībeles stāsta beigās, šī paradīze tiek atjaunota. Jaunajā dārzā Dieva ļaudīm ir pieejams Dzīvības koks, kurš nes divpadsmit dažādus augļus, ievācamus katru mēnesi. Šo augļu daudzveidība norāda uz dzīves pilnību un bagātību, kas tiek nemitīgi papildināta Dieva klātbūtnē.

Dieva jaunās pilsētas prieki un tīksme pārspēs visu, ko Ādams pazina Paradīzes dārzā. Tu ēdīsi augļus, kādus Ādams nekad nav nogaršojis, un baudīsi priekus, ko Ādams nekad nav pazinis.

Kad Tu nonāksi Dieva klātbūtnē, Tev nebūs nekādu nožēlu. Dievs nožāvēs visas asaras no Tavām acīm. (Atklāsmes grām. 21:4) Iztēlojies, kā Dievs pats to izdarīs! Dažreiz mēs spriežam, kā tas var būt, ka mēs būsim debesīs un mums nebūs jāraud par sevi vai par citiem. Viena lieta ir skaidra: Dievs paņems prom ne tikai mūsu nožēlas, bet arī to iemeslus.

Skats no beidzamā kalna 

Dieva ļaudis baudīs Viņa klātbūtni Viņa brīnišķīgajā pilsētā. Mēs kalposim Viņam, un Dievs atklāj, ka mēs “valdīs(-im) mūžīgi mūžam.”’(Atklāsmes grām. 22:5) Par laimi, tas nenozīmē, ka mums visiem būs valsts darbs (vai darbs valdībā).

Kad Dievs runā par to, ka mēs valdīsim, Viņš mums atklāj, ka dzīve būs sakārtota un mēs to pārvaldīsim. Tu vairs nebūsi pakļauts laika tirānijai un izpildes termiņiem, papīru kaudzēm un visam, kas ar to saistīts. Tu vairs necīnīsies ar pēkšņiem un neparedzamiem emociju uzplūdumiem, prāta apmāniem vai gribas impulsiem (tieksmēm). Tev vairs nebūs jācieš no disfunkcionālām attiecībām, un Tev vairs nedraudēs briesmas vai nāve.

Tava dzīve būs sakārtota, Tavs darbs nesīs gandarījumu, un Tavas attiecības būs veselīgas un pilnīgas. Pati dzīve tiks pakļauta Tavai pārvaldīšanai, un nekas netraucēs Tev piepildīt visus Dieva nodomus.

Savas vīzijas kulminācijas punktā Jānis dzirdēja balsi no Dieva troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū.” (Atklāsmes grām. 21:3) Atsvešināšanās būs izbeigusies. Lāsts būs zudis. Dieva diženais nodoms būs piepildīts. Un sāksies tā dzīve, kurai Viņš Tevi ir radījis.

Jāņa Atklāsmes grāmata 22:1-21

Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus divpadsmit reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un Viņa Jēra tronis, un Viņa kalpi Tam kalpos. Tie skatīs Viņa vaigu, un Viņa Vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga; jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam.

Tad Viņš man sacīja: “Šie vārdi ir uzticami un patiesi. Tas Kungs, praviešu garu Dievs, ir sūtījis Savu eņģeli atklāt Saviem kalpiem, kam drīzumā jānotiek.

Redzi, Es nāku drīz!” Svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus.

Es, Jānis, to visu dzirdēju un redzēju. Un, kad es to dzirdēju un redzēju, es kritu pie kājām eņģelim, kas man to rādīja, un gribēju viņu pielūgt. Bet viņš man saka: “Nedari to! Es esmu tāds pats kalps kā tu, kā tavi brāļi pravieši un visi tie, kas tur šīs grāmatas vārdus. Pielūdz Dievu!”

10 Tad viņš man saka: “Neaizzīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus! Jo noliktais laiks ir tuvu. 11 Netaisnais lai dara vēl netaisnību, nešķīstais lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais lai dara arī turpmāk taisnību, svētais lai pastāv arī turpmāk svētumā.”

12 “Redzi, Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. 13 Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals.

14 Svētīgi, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. 15 Ārā paliek suņi, burvji, netikļi, slepkavas, elku kalpi un visi, kas mīl un runā melus.

16 Es, Jēzus, esmu sūtījis Savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā Rīta Zvaigzne.”

17 Un Gars un līgava saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.

18 Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma vārdus; ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā. 19 Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā.

20 Tas, kas visu šo apliecina, saka: “Tiešām, Es nāku drīz.

Āmen.” Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!

21 Mūsu Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar visiem! Āmen!

Izmanto šos jautājumus, lai ļautu Dieva Vārdam dziļāk ietekmēt Tevi. Pārrunā tos ar kādu vai izmanto tos dziļākām pārdomām vienatnē.

1Kas ir tā vissvarīgākā lieta, ko Tu esi iemācījies savā trīsdesmit dienu ceļojumā pa Bībeli? Kā Tu vēlētos, lai tas ietekmē Tavu dzīvi?
Next Session

Details

SCRIPTURE Jāņa Atklāsmes grāmata 22:1-21

Next

Nāve

Take the First Step to Open Your Bible

Join 35,000+ people who get ‘Open Today’. Every Wednesday you’ll get resources designed to inspire, encourage, and challenge you in opening your Bible.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.