Brauciens Image

Brauciens

Brauciens

Miers

Vēstule Romiešiem 5:1-11

Pāvila sastapšanās ar Jēzu ceļā uz Damasku bija pagrieziena punkts viņa dzīvē. Jēzus viņam uzdeva vienu vienīgu dzīvi izmainošu jautājumu: “Saul, Saul, kāpēc tu Mani vajā?” (Ap. darbu 9:4)

Sauls vajāja kristiešus, jo viņa dzīve bija uzņēmusi tādu kursu, ka tajā bija jānotiek sadursmei ar Dievu. Bet šīs sastapšanās ar Jēzu rezultātā viņš atklāja šo neaprakstāmo dāvanu – mieru ar Dievu. Tas, kā arī Tu vari iegūt šo mieru, ir viena no galvenajām tēmām Jaunajā Derībā.

To, kas notika ar viņu un ar visiem, kas seko Kristum, Pāvils izteica šādos vārdos: “Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (Romiešiem 5:1) Miers ar Dievu ir dāvana, kas nāk no Kristus. Tā pieder tiem, kas ir taisnoti (attaisnoti), un tā tiek saņemta ticībā. Šīs svarīgās tēmas mūs ved uz otrā kalna virsotni.

Boli un straiki 

Beisbola spēlē tiesnesis ir tas, kas izlemj, vai pičers ir sviedis bolu vai straiku. Pūļa vai televīzijas komentatoru viedoklis ir nesvarīgs. To izlemj tiesnesis. Tāpat arī tiesas lietās – tiesnesis ir tas, kurš izlemj, vai apsūdzētais ir vainīgs jeb nē. Viņa paziņojums ir galējs.

Vārds taisnots jeb attaisnots nozīmē lēmumu jeb paziņojumu, ka persona ir taisna, nevainīga. Pretstats tam ir vārds notiesāts, kas nozīmē lēmumu jeb paziņojumu, ka persona ir vainīga, noziegusies.

Pienāks diena, kad ikviens cilvēks, kas jebkad ir dzīvojis, stāvēs Dieva priekšā. Tajā dienā Dievs paziņos, kurš ir taisns un kurš ir vainīgs. Paziņojumu izdarīs Dievs. Citi uzskati un viedokļi būs pilnīgi nesvarīgi.

Tā kā Bībele skaidri un atkārtoti norāda, ka visi cilvēki ir grēkojuši un nesasniedz Dieva standartu, izredzes ir visai nepatīkamas. Tādēļ, kad mēs lasām par to, ka mēs varam tikt Dieva attaisnoti jeb pasludināti taisni, mums ir iemesls dziļāk izpētīt, kā tas ir iespējams.

Kā tas, kas ir netaisns, var būt taisns? 

Labā vēsts ir tā, ka Dievs attaisno grēciniekus. (Romiešiem 4:5) Bet šis apgalvojums izvirza problēmu. Paziņot, ka grēcinieki ir “taisni,” izklausās pēc taisnības sagrozīšanas. Kā Dievs var to darīt? Atbilde ir – “caur Jēzu Kristu.”

Kad Jēzus mira pie krusta, Dievs Tēvs uzlika vainu un sodu par mūsu grēkiem uz Viņu. (Romiešiem 3:25; Pētera 1. vēst. 2:24) Taisnība prasa, lai grēks tiktu sodīts, un Dievs parādīja savu taisnību, uzlikdams sodu Jēzum. Jēzus izcieta sodu par mūsu netaisnajiem darbiem. Taisnība tika piepildīta.

Likums skaidri norāda, ka neviens cilvēks nevar tikt apsūdzēts divreiz par to pašu noziegumu. Tātad, ja Jēzus ir samaksājis par mūsu grēkiem, tad mēs nekādā gadījumā vairs nevaram tikt apsūdzēti par tiem – ne tagad, ne arī nākotnē. Tādēļ “tiem, kas ir Jēzū Kristū, vairs nav nekādas pazudināšanas.” (Romiešiem 8:1)

Ja Dievs attaisno cilvēkus caur Jēzus Kristus nāvi, tad mums ir jāizpēta, kādā veidā mēs varam gūt labumu no Jēzus nāves. Atbilde ir – “caur ticību (ticībā).”

Kā divi var kļūt par vienu? 

Iztēlojies kādu jaunu pāri, kuri satiekas aklā randiņā. Pamazām viņi kļūst par draugiem, un vēlāk iemīlas viens otrā. Beigu beigās viņi nonāk līdz svinīgo solījumu došanai un tiek salaulāti.

Šis tēlojums palīdz mums saprast, kā ticība savieno mūs ar Jēzu Kristu. Tāpat kā jebkuras citas attiecības, ticība Jēzum iesākas ar to, ka Tu atklāj, kas Viņš ir. Tieši to mēs arī esam centušies paveikt šajā ceļojumā cauri Bībelei. Bet ticība ir kaut kas vairāk nekā tikai zināt par Jēzu. Zināt par kādu personu nenozīmē būt laulībā ar to, un mūsu zināšanas par Jēzu nenozīmē, ka Viņš pieder mums.

Laulību ceremonijā līgavainim tiek vaicāts, vai viņš ņems līgavu par savu sievu. Pēc tam līgavai tiek vaicāts, vai viņa ņems līgavaini par savu vīru. Laulība ir noslēgta, kad līgava un līgavainis apņemas saistīties un nodoties viens otram mīlestībā.

Mūsu savienošanās ar Kristu notiek tādā pašā veidā. Divtūkstoš gadus atpakaļ Jēzum tika vaicāts, vai Viņš ņems Tevi un kļūs par Tavu Pestītāju. Vai Viņš nesīs Tavus grēkus? Maksās Tavus parādus? Izcietīs elli Tavā vietā? Un pie krusta Jēzus Kristus atbildēja “Jā” uz visiem šiem jautājumiem.

Tagad Dievam ir jautājums Tev: “Vai Tu ņemsi Jēzu Kristu par savu Pestītāju un Kungu pār visu Tavu dzīvi? Vai Tu apņemies saistīties ar Viņu un nodoties Viņam visā pilnībā?” Ticība uz šiem jautājumiem atbild: “Jā!”, un, kad šī atbilde ir dota, tad ir izveidota vienības saite starp Tevi un Jēzu.

Šalom dāvana 

Viss, ko Jēzus paveica pie krusta, ticībā (caur ticību) kļūst par Tavu. Dievs Tavus grēkus uzskata par dzēstiem Viņa nāvē. Tava lieta ir aizvērta, noslēgta. Tev vairs nav jāatbild uz nekādām apsūdzībām. Tu esi attaisnots ticībā Kungam Jēzum Kristum, un tādā veidā Tev ir miers ar Dievu. (Romiešiem 5:1)

Ebreju valodā vārds miers ir tas brīnišķīgais vārds shalom. Tas ir viens no visbiežāk lietotajiem ebreju sveicieniem, un tas nozīmē “lai lietas ir tā, kā tām jābūt.” Kad Tu esi attaisnots ticībā caur Kungu Jēzu Kristu, lietas starp Tevi un Dievu ir tā, kā tām jābūt. “Mums…ir miers ar Dievu.” (Romiešiem 5:1)

Skats no otrā kalna 

Miers ar Dievu nenozīmē, ka Tev nebūs konfliktu. Katram kristietim ir nemitīga cīņa ar grēku visa mūža garumā, un mēs jau ievērojām, ka agrīnie ticīgie izbaudīja naidu un vajāšanas dēļ savas ticības Jēzum.

Jēzus runāja par to pavisam tieši. Viņš teica saviem mācekļiem: “To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī.” Bet tūlīt Viņš arī piemetināja: “Pasaulē jums būs bēdas.” (Jāņa ev. 16:33) Tātad tas miers, par kuru runāja Jēzus, nav bēdu un konfliktu trūkums mūsu dzīvēs.

Jēzus skaidri norādīja mācekļiem, ka viņiem būs miers un bēdas (problēmas) vienlaicīgi. Lai izpētītu, kā tas izskatās, mums jādodas cauri vēl vienai ielejai.

Vēstule Romiešiem 5:1-11

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – pastāvību, pastāvība – cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.

Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.

Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības. 10 Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti Viņa dzīvībā! 11 Bet tas vēl nav viss: mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu.

Izmanto šos jautājumus, lai ļautu Dieva Vārdam dziļāk ietekmēt Tevi. Pārrunā tos ar kādu vai izmanto tos dziļākām pārdomām vienatnē.

1Vai ir iespējams būt pārliecinātam, ka Tev ir miers ar Dievu? Kā Tu vari to zināt?
Next Session

Details

SCRIPTURE Vēstule Romiešiem 5:1-11

Take the First Step to Open Your Bible

Join 35,000+ people who get ‘Open Today’. Every Wednesday you’ll get resources designed to inspire, encourage, and challenge you in opening your Bible.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.