Brauciens Image

Brauciens

Brauciens

Nespēks

Apustuļu darbu grāmata 9:1-22

Pēc Vasarsvētku dienas nesen pie ticības nākušie ātri vien izvirzīja sev četras prioritātes: būt uzticīgiem apustuļu mācībai, pastāvēt sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. (Apustuļu darbi 2:42)

Pirmie ticīgie visi bija jūdu izcelsmes, un pašos pirmsākumos viņi satikās tempļa telpās un pa mājām. Viņu savstarpējās pašaizliedzīgās ziedošanās dziļums parādījās tajā, ka tie pārdeva savu mantību un izdalīja tiem, kam bija vajadzība. Dievs paveica daudz brīnumu caur apustuļiem, un ticīgie bija ieredzēti visā Jeruzālemes pilsētā.

Vajāšanas

Tempļa priekšniecība uz to skatījās citādāk. Viņi arestēja Pēteri un Jāni un veda tos Kajafas priekšā, kurš bija pratinājis un notiesājis uz nāvi Jēzu. Valdošais koncils pavēlēja viņiem vairs nerunāt un nemācīt Jēzus vārdā. Pēteris un Jānis atbildēja, ka viņi nevar nerunāt par to, ko ir “redzējuši un dzirdējuši.” (Apustuļu darbu 4:20)

Vēlāk visi apustuļi tika apcietināti. Un, kad tas joprojām viņus neatturēja no sludināšanas, valdošais koncils lika viņus nopērt ar pātagām. Tā viņiem nācās nobaudīt to, kas vēlāk kļuva par vajāšanu paraugu.

Ticīgo skaitam pieaugot, viņi iecēla vadītājus, kuru uzdevums bija pārraudzīt kalpošanu, lai apustuļi varētu nodoties lūgšanām un Dieva Vārda sludināšanai. (Ap. darbu 6:2-4)

Stefans bija pirmais no cilvēkiem, kas tika izraudzīti šim darbam, un tā ļaužu grupa, kas vēlējās iznīcināt ticīgo kopienu, sāka viņu vajāt. Viņš tika apcietināts un nepatiesi apsūdzēts (6:9-14), gluži tāpat kā Jēzus pirms viņa. Viņš aizstāvēja savu ticību ar vienreizēju runu, bet, pirms viņš spēja to pabeigt, viņš tika izdzīts no pilsētas un nomētāts ar akmeņiem. (Ap. darbu 7. nod.) Stefans kļuva par pirmo kristīgo mocekli, vienu no daudziem, kuri ir atdevuši savas dzīvības, kalpodami Jēzum Kristum.

Ar Stefana nāvi iesākās vajāšanu vilnis pret pirmajiem ticīgajiem, kuri atstāja Jeruzālemi un izklīda. (8:1) Kāds īpaši dedzīgs farizejs, vārdā Sauls, bija apņēmies viņus nomedīt. Ar augstā priestera pilnvaru, viņš devās tos tvarstīt. Pirmā pilsēta, kur viņš bija nolēmis tos uzmeklēt, bija Damaska.

Pagānu apustulis 

Tieši ceļā uz Damasku Kristus pārtvēra Saula dzīvi. Viņu apžilbināja un padarīja neredzīgu spoža gaisma, un viņš dzirdēja balsi, kas viņam vaicāja: “Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā?” (Ap. darbu 9:4) Saulam nonākot tiešā saskarē ar augšāmcēlušos Kungu Jēzu, visa viņa dzīves gaita pilnīgi izmainījās, un draudzes lielākais ienaidnieks kļuva par tās lielāko aizstāvi. Mēs viņu labāk pazīstam ar vārdu Pāvils.

Tāpat kā lielākā daļa pirmo ticīgo, Pāvils bija jūds. Bet Dievs viņu pilnvaroja nest labo vēsti par Jēzu pagāniem. Un tieši Pāvila misijas ceļojumu rezultātā tika dibinātas draudzes viscaur Romas impērijā.

Dievs runāja uz Pāvilu tiešā veidā, tāpat kā Viņš tika runājis uz praviešiem Vecajā Derībā. Jaunā Derība satur trīspadsmit viņa vēstules, iesākot ar vēstuli Romiešiem, kuru mēs apskatīsim nākošajā nodarbībā.

Norūdīts ciešanās 

Mums varētu likties, ka cilvēks, kuru Dievs ir lietojis tik vienreizējā veidā un Svētais Gars tā pilnvarojis, dzīvo dzīvi nemitīgā triumfā, bet Pāvils pavisam atklāti runāja par savu vājumu. Viņa liecība dāvā mums ieskatu vienā no kristīgās dzīves visdziļākajām ielejām.

Pāvilam nebija svešas ciešanas. Piecas reizes viņam nācās ciest trīsdesmit deviņus pātagas sitienus. Trīs reizes viņu sita ar nūjām. Vienu reizi viņš tika nomētāts akmeņiem. Un trīs reizes viņš cieta kuģu bojāejā. (2. Korintiešiem 11:24-25) Nemitīgā kustībā būdams, viņš bija briesmās, lai kur viņš arī neietu. Šis vīrs nebija mīkstčaulis.

Pāvilam nācās ciest kaut ko ļoti sāpīgu savā dzīvē, ko viņš aprakstīja kā savu “dzeloni miesā.” (2. Korintiešiem 12:7) Mums nav zināms, kas tieši tas bija, bet, zinot Pāvila drošsirdību, mēs varam būt pārliecināti, ka tas nebija kāds niecīgs kairinājums.

Viņš lūdza Dievu, lai tiktu atbrīvots no šīs problēmas, bet Dievs nedeva viņam to, ko viņš lūdza. Tā vietā Dievs dāvāja viņam apsolījumu: “Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.” (2. Korintiešiem 12:9) Patiesa garīguma pazīme ir nevis tā, ka Dievs dāvā Tev visu, ko Tu lūdz, bet gan tas, ka Tu joprojām seko Viņam tad, kad Viņš Tev to nedod.

Kalpošanas grūtības 

Pāvils izbaudīja nespēku nevis tādēļ, ka viņam trūka drosmes vai izturības. Dievs viņu ieveda situācijās, kurās viņam nācās krietni vien pārsniegt sava komforta robežas. Viņš zināja, ko nozīmēja justies pilnīgi un nepanesami nospiestam, un vienreiz viņš pat bija “zaudēj(is) jebkuru cerību izdzīvot.” (2. Korint. 1:8, skat. arī 11:28-29)

Tie, kas nododas kristīgās kalpošanas darbam, pavisam drīz piedzīvos to nespēku, ko Pāvils labi pazina. Sekojot Kristum, Tev nāksies piedzīvot brīžus, kad Tu būsi zaudējis drosmi, vai pat jutīsies pilnīgi izsmelts. Tev nāksies sastapties ar neatbildētiem jautājumiem un problēmām, kurām, šķiet, nemaz nav atrisinājuma.

Bet tas ir nespēks, no kura nav jābaidās un kura dēļ nav jākaunas. Pāvils raudzījās uz šiem nespēka brīžiem kā uz izdevībām, jo tieši tad Kristus spēks nāca pār viņu. (2. Korint. 12:9) Tāpat būs ar Tevi.

Kristīgajā kalpošanā spēks, kas sevi apzinās kā spēku, patiesībā ir vājums, un vājums, kas sevi apzinās kā nespēku, Dieva rokās ir spēks. Tāpēc arī Pāvils teica: “Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.” (12:10)

Skats no pirmās ielejas 

Nekad neiedomājies, ka tas, ka Tu jūties vājš, nozīmē, ka Tu esi ārpus Dieva gribas. Ja Tu gaidīsi, kamēr Tu sajutīsi pašapziņu, pirms sāksi darīt to, ko Dievs aicina Tevi darīt, tad varētu gadīties, ka Tu līdz tam nekad arī netiksi.

Jēzus nedzīvoja piesardzības un drošības robežās. Kad Viņš saka: “Seko Man,” Viņš mūs aicina tālāk par mums pašiem un ārpus mūsu komforta zonas. Cilvēks, kurš pazīst tikai savas stiprās puses, bet nepazīst savu vājumu, nav sekojis Viņam pietiekoši tālu.

Dievs bieži vien ieved mūs situācijās, kurās mēs apzināmies, ka ūdens smeļas mutē, lai mēs paļautos uz Viņu. Kad Tu jutīsies vājš, Kristus spēks nāks pār Tevi. Un būs skaidri redzams, ka tas, ko paveiksi, patiesībā būs Dieva veikums.

Apustuļu darbu grāmata 9:1-22

Bet Sauls, vēl draudus un nāvi šņākdams pret Tā Kunga mācekļiem, gāja pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai, atradis kādus šīs mācības sekotājus, vīrus vai sievas, tos saistītus vestu uz Jeruzālemi. Bet, viņam ejot, notika, ka, tuvojoties Damaskai, piepeši viņu apspīdēja gaisma no debesīm, un, pie zemes nokritis, viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica: “Saul, Saul, kāpēc tu Mani vajā?”

Viņš jautāja: “Kas Tu esi, Kungs?”

Bet Viņš atbildēja: “Es esmu Jēzus, ko tu vajā; celies un ej pilsētā, un tev pateiks, kas tev jādara.”

Bet viņa ceļabiedri stāvēja kā mēmi, balsi gan dzirdēdami, bet nevienu neredzēdami. Sauls piecēlās no zemes un, acis atvēris, neko neredzēja; un viņi to pie rokas ieveda Damaskā. Trīs dienas viņš nevarēja redzēt un ne ēda, ne dzēra.

10 Damaskā bija kāds māceklis, vārdā Ananija, un Tas Kungs parādībā viņu uzrunāja: “Ananija!”

Viņš atbildēja: “Še es esmu, Kungs!”

11 Tas Kungs viņam sacīja: “Celies un ej uz tā saukto Taisno ielu un uzmeklē Jūdas namā tarsieti, vārdā Sauls; viņš lūdz Dievu 12 un parādībā ir redzējis vīru, vārdā Ananija, ieejam un tam rokas uzliekam, lai tas atkal kļūtu redzīgs.”

13 Bet Ananija atbildēja: “Kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļauna viņš darījis Taviem svētajiem Jeruzālemē; 14 un te viņam ir augsto priesteru pilnvara saistīt visus, kas piesauc Tavu Vārdu.”

15 Bet Tas Kungs viņam sacīja: “Ej, jo viņš Man ir izredzēts ierocis nest Manu Vārdu tautu, ķēniņu un Israēla bērnu priekšā. 16 Jo Es viņam rādīšu, cik daudz viņam Mana Vārda dēļ jācieš.”

17 Ananija aizgāja un nonāca tanī namā un, viņam rokas uzlicis, sacīja: “Brāli Saul, Kungs Jēzus, kas tev parādījies ceļā, pa kuru tu nāci, mani sūtījis, lai tu atkal kļūtu redzīgs  un pilns Svētā Gara.” 18 Tūdaļ no viņa acīm nokrita kā zvīņas, viņš atkal redzēja un uzcēlies tika kristīts. 19 Un viņš ēda un atspirga.

Viņš palika dažas dienas pie mācekļiem Damaskā 20 un tūdaļ sludināja par Jēzu sinagogās, ka Tas ir Dieva Dēls. 21 Bet visi, kas to dzirdēja, uztraucās un sacīja: “Vai viņš nav tas, kas Jeruzālemē vajājis tos, kas piesauc šo Vārdu, un vai viņš nav tāpēc šurp nācis, lai tos saistītus vestu pie augstajiem priesteriem?” 22 Bet Sauls arvien vairāk iedegās un saviļņoja ļaudis, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus.

Izmanto šos jautājumus, lai ļautu Dieva Vārdam dziļāk ietekmēt Tevi. Pārrunā tos ar kādu vai izmanto tos dziļākām pārdomām vienatnē.

1Apdomā kādu situāciju, kas Tev ir bijusi pagātnē (vai kāda Tev patreiz stāv priekšā), kura Tev ir likusi justies pilnīgi nomāktam un neadekvātam. Ko Tu esi ievērojis, kā Dievs ir strādājis un ko Viņš ir paveicis Tavā dzīvē caur šo Tavu piedzīvoto vājumu?
Next Session

Details

SCRIPTURE Apustuļu darbu grāmata 9:1-22

Take the First Step to Open Your Bible

Join 35,000+ people who get ‘Open Today’. Every Wednesday you’ll get resources designed to inspire, encourage, and challenge you in opening your Bible.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.